BIBLIOTEKA I ARCHIWUM
FRANCISZKANóW (OFMConv)
w Krakowie

pl. Wszystkich Świętych 5
31-004 Kraków
tel. (12) 42-253-76 w. 15
biblioteka@franciszkanie.pl
archiwkrak@franciszkanie.pl

Statut i regulamin

Statut

Biblioteki Franciszkanów (OFMConv)

w Krakowie

 

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Biblioteka Franciszkanów (OFMConv), zwana dalej Biblioteką, kontynuuje tradycje Biblioteki klasztoru św. Franciszka w Krakowie.
 2. Biblioteka została ustanowiona przede wszystkim dla potrzeb Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów (OFMConv) im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie, zwanego dalej Seminarium, pełniąc funkcję biblioteki uczelnianej.
 3. Organizatorem Biblioteki jest Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie.
 4. Biblioteka działa na podstawie obowiązującego prawa kościelnego oraz niniejszego Statutu.
 5. Biblioteka jest zwyczajnym członkiem Federacji Bibliotek Kościelnych – FIDES.
 6. Biblioteka ma swoją siedzibę w Krakowie przy pl. Wszystkich Świętych 5.
 7. Biblioteka używa pieczęci prostokątnej w brzmieniu: Biblioteka Franciszkanów (OFMConv), Wszystkich Świętych 5, 31-004 Kraków  oraz owalnej o treści: Biblioteka Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

 1. Do głównych zadań Biblioteki należy:
 2. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów;
 3. realizacja zadań naukowo – dydaktycznych;
 4. udostępnianie zbiorów na miejscu i ich wypożyczenie zgodnie z Regulaminem Biblioteki,
 5. Biblioteka gromadzi, opracowuje i przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne, w szczególności:
 6. rękopisy, starodruki i inkunabuły;
 7. prace i źródła naukowe z zakresu filozofii, teologii, franciszkanizmu oraz innych dziedzin nauki, związanych z realizacją misji Kościoła;
 8. pomoce duszpasterskie, a wśród nich materiały ascetyczne, literaturę, kazania, katechezy, pieśni, księgi liturgiczne, itp.;
 9. źródła do dziejów Kościoła i Zakonu;
 10. literaturę naukową polską i zagraniczną niezbędną dla potrzeb naukowych
  i dydaktycznych;
 11. materiały reprograficzne, fotograficzne i nagrania;
 12. materiały multimedialne.
 13. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o własne zbiory, katalogi
  i kartoteki, a także za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych źródeł informacji.
 14. Biblioteka współpracuje z bibliotekami prowincji oraz innymi bibliotekami naukowymi
  i ośrodkami informacji naukowej w kraju i za granicą.
 15. Organizuje spotkania edukacyjne, autorskie, konferencje, wystawy i inne formy kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 

Rozdział III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I PRACOWNICY BIBLIOTEKI

 1. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Prowincjał Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).
 2. Biblioteką zarządza Dyrektor, mianowany przez Prowincjała.
 3. Personel Biblioteki stanowią bibliotekarze i pracownicy administracyjni.
 4. Dyrektor Biblioteki:
 5. jest reprezentantem Biblioteki;
 6. czuwa nad stanem zbiorów;
 7. organizuje i nadzoruje działalność Biblioteki w zakresie pełnienia przez nią zadań naukowych i dydaktycznych oraz usług informacyjnych.
 8. decyduje o ilości i rodzaju zakupów książkowych;
 9. opracowuje plany rozwoju Biblioteki;
 10. przedkłada Prowincjałowi wnioski w sprawach zatrudnienia;
 11. jest zwierzchnikiem względem pracowników Biblioteki oraz wykonuje czynności wynikające z kodeku cywilnego i kodeksu prawa pracy;
 12. ustala zakres obowiązków i kompetencje pracowników;
 13. czyni starania o pozyskanie środków na funkcjonowanie i rozwój biblioteki
 14. współpracuje z Rektorem Seminarium;
 15. w porozumieniu z Rektorem Seminarium raz w roku przedkłada Prowincjałowi projekty rozwoju Biblioteki i budżetu oraz sprawozdanie z ich wykonania.
 16. raz w roku przedstawia informację o działalności biblioteki na Radzie Profesorów Seminarium

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI

 1. Struktura organizacyjna Biblioteki powinna być dostosowana do jej bieżących zadań i korygowana w zależności od potrzeb.
 2. Biblioteka posiada następujące działy:
 3. administracja i wypożyczanie;
 4. dział gromadzenia i opracowywania zbiorów;
 5. dział magazynów;
 6. dział zbiorów specjalnych (starodruków, zbiorów muzycznych, kartograficznych, fotograficznych i reprograficznych itp.);
 7. dział biblioteki podręcznikowej;
 8.  
 9. Poszczególne działy funkcjonują w oparciu o normy krajowe i międzynarodowe bibliotek oraz Regulamin Biblioteki
 10. Biblioteka udostępnia swoje zbiory osobom uprawnionym na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki.
 11. Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne. Użytkownik pokrywa jednak koszty określone w Cenniku Usług i Opłat Specjalnych.

 

Rozdział V

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 1. Działalność biblioteki finansowana jest w następującej formie:
  1. dotacja Prowincji
  2. wpływy z działalności własnej
  3. darowizny osób fizycznych i prawnych
  4. inne źródła zewnętrzne i fundusze
  5. Wysokość dotacji Prowincji jest przydzielana na podstawie budżetu przygotowanego przez Dyrektora Biblioteki w porozumieniu z Rektorem Seminarium.
  6. Budżet wymaga akceptacji Prowincjała z jego Radą.
  7. Biblioteka posiada własne konto bankowe i księgę finansową, w której należy odnotować wszystkie wpływy i wydatki związane z jej działalnością.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Prowincjała i jego Radę.
 2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane przez Prowincjała i Jego Radę, także na wniosek Dyrektora Biblioteki.

 

Powyższy Statut został zatwierdzony przez Prowincjała dnia 3 stycznia 2018 r „ad expirimentum” na rok.

Nasi darczyńcy i sponsorzy

Copyright © Biblioteka Franciszkanów
Polityka prywatności
Projekt i wykonanie: PierwszaStronaMedalu.pl